Disiplina dhe rregullat e sjelljes
English - Shqip
Disiplina dhe rregullat e sjelljes PDF Print E-mail

Udhëzimet për disiplinën në kopshtin Amara janë për të nxitur dhe për ti mësuar fëmijët të jenë të pavarura dhe vetë-vëzhgues ne sjelljen e tyre. Kjo do të arrihet përmes udhëzimeve te sjelljes të ofruara nga mësuesit dhe stafi.
Fëmijët qe do të ndjekin mësimet në Kopshtin Amara nuk do t'i nënshtrohet ndonjë forme e ndëshkimit trupor, nga drejtori apo ndonjë personeli tjetër të kopshtit. Përkufizimi i "stafit", përfshin:  çdo kujdestare i  rregullt ose zëvendësimi, vullnetarë, kuzhinier, sekretare, pastrues, shoferet e mjeteve ose çdo individ tjetër që mund të vijnë në kontakt me fëmijët, do te jenë:
- Duke folur me mirësjellje me fëmijët.
- Dhënia e udhëzime të qarta.
- Duke u shmangur duke bërë krahasime në mes të fëmijëve.
- Dhënia drejtimeve pozitive dhe sugjerime.

Stafi do të ofrojë udhëzime të sjelljes :

-Mbikëqyrjen e fëmijëve për të gjitha aktivitetet (ekskursione)
-Planifikimin e aktiviteteve në klasë dhe në zhvillimin e tyre.
-Sigurimin që fëmijët ti dinë pasojat për sjellje të papërshtatshme.
-Sigurimi i konsistencës në praktikat e disiplinës.
-Sigurimi që mësuesit dhe stafi do të jetë në rolin e modeleve pozitive.
-Dhënia e fëmijëve zgjedhje.
-Njohja dhe kuptimi i nevojave mendore dhe emocional te fëmijëve.

Falënderimi dhe përforcim pozitive janë metoda efektive të menaxhimit të sjelljes së fëmijëve. Kur fëmijët marrin ndërveprime pozitive, jo të dhunshme, dhe të kuptuarit nga të rriturit dhe të tjerët, ata të zhvillojnë vetë-mira koncepteve, aftësive zgjidhjen e problemeve, dhe vetë disiplinë. Bazuar në këtë besim se si fëmijët mësojnë dhe zhvillojnë vlerave, ky objekt do të praktikës disiplinën e mëposhtme dhe të menaxhimit të sjelljes:
Ne
1. Do përdorin periudha e shkurtër e mbikëqyrur të "ndëshkimi për jo disiplinë": ("ndëshkim do te thotë –fëmija do ulet ne karrige për 2 minuta qe te epet kohe fëmijës  se ku ka qen problemi)
2. Do qëndrojnë në përputhje në sjelljen tonë programin e menaxhimit.